Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Spelt Natuurcoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spelt Natuurcoaching
Ram 30
6662 CM Elst

 Karin Spelt is de verantwoordelijke voor Gegevensbescherming van  Spelt Natuurcoaching, te bereiken via info@speltnatuurcoaching.nl

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken
Spelt Natuurcoaching  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

 

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@speltnatuurcoaching.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en basis van de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken
Spelt Natuurcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings indien van toepassing
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Spelt Natuurcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spelt Natuurcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens: bewaartermijn tot 2 jaar nadat je gestopt bent met de dienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Spelt Natuurcoacing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Spelt Natuurcoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Spelt Natuurcoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spelt Natuurcoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@speltnatuurcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Spelt Natuurcaoching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spelt Natuurcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@speltnatuurcoaching.nl 

Algemene voorwaarden Spelt Natuurcoaching

 Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist: A. Spelt Natuurcoaching en/of Opdrachtnemer en/of Wij: eenmanszaak Spelt Natuurcoaching, gevestigd te Elst  aan de Ram 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ; B. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (zijnde consument), de natuurlijke persoon (niet zijnde consument) die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of op verzoek van wie Spelt Natuurcoaching een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel met wie Spelt Natuurcoaching  een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Spelt Natuurcoaching in bespreking of onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst; C. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Spelt Natuurcoaching Opdrachtgever uit hoofde waarvan Opdrachtgever recht heeft op het bijwonen van een individuele of groepsactiviteit of een ontvangst van een adviserende dienst zoals beschreven in de Offerte of Overeenkomst; D. Website: www.speltnatuurcoaching.nl; E. Partijen: Spelt Natuurcoaching en Opdrachtgever gezamenlijk. 

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Behoudens voor zover schriftelijk door Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle handelingen, prestaties, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen Spelt Natuurcoaching en Opdrachtgever. 
 2. De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Spelt Natuurcoaching uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. De inschakeling van derden door Spelt Natuurcoaching  laat de toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet. 
 4. De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. In geval van strijd tussen een bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in de Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst. 
 5. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van de Overeenkomst of de Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Spelt Natuurcoaching behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in de Voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken. 
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 

Spelt Natuurcoaching biedt op haar Website en via social media activiteiten voor individuen en groepen aan. Tussen Spelt Natuurcoaching en Opdrachtgever komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever na inschrijving via de mail of via de Website van Spelt Natuurcoaching per e-mail een opdrachtbevestiging betreffende deze inschrijving heeft ontvangen. Voor adviesopdrachten geldt dat Spelt Natuurcoaching een Offerte aan Opdrachtgever verstuurd waarna Opdrachtgever en Spelt Natuurcoaching een schriftelijke Overeenkomst sluiten.

 

Artikel 4 – Herroeping en annulering 

 1. Bij totstandkoming van de Overeenkomst tussen Spelt Natuurcoaching en een natuurlijk persoon (zijnde een consument) via de Website of email heeft de betreffende natuurlijke persoon (zijnde een consument én Opdrachtgever) het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 (zegge: veertien) dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. 
 2. Bij de totstandkoming van een Overeenkomst met een natuurlijk persoon (zijnde een consument) welke binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn door Spelt Natuurcoaching dient te worden uitgevoerd omdat de activiteit, welke onderwerp van de Overeenkomst tussen Partijen is, tijdens deze herroepingstermijn plaatsvindt, ziet de betreffende Opdrachtgever vanaf het moment dat de activiteit start af van het haar of hem toekomende herroepingsrecht. 
 3. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient Opdrachtgever  Spelt Natuurcoaching via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of email) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om de Overeenkomst te herroepen. 

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Spelt Natuurcoaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Spelt Natuurcoaching  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spelt Natuurcoaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Spelt Natuurcoaching  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Spelt Natuurcoaching  zijn verstrekt, heeft Spelt Natuurcoaching  het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar aan Spelt Natuurcoaching verstrekte gegevens. 

 

Artikel 6 – Wijzigingen van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is dan wel voor Opdrachtgever wenselijk is om de te verrichten Algemene voorwaarden Spelt Natuurcoaching werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan deze wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties hebben. Spelt Natuurcoaching zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Spelt Natuurcoaching  daarbij aangeven in hoeverre de eventuele wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 

Artikel 7 – Prijs en betaling 

 1. De door Spelt Natuurcoaching te verrichten diensten, worden op de Website, online informatiebulletins of in geval van adviesopdrachten via offertes, voor een vast honorarium aangeboden. Bij het boeken van een individuele of groepsactiviteit, gaat Opdrachtgever akkoord met het op de Website of via informatiebulletins bij de desbetreffende dienst vermelde vaste honorarium.
 2. Indien tussen Partijen geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Spelt Natuurcoaching, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 3. Er is geen BTW van toepassing op de prijzen van Spelt Natuurcoaching. 
 4. Indien tussen Partijen een vast honorarium of een uurtarief is overeengekomen, is Spelt Natuurcoaching niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Spelt Natuurcoaching  mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Spelt Natuurcoaching kan aantonen dat zich tussen het moment van het door Opdrachtgever boeken van een individuele of groepsactiviteit en de aanvangsdatum van de betreffende individuele of groepsactiviteit significante prijswijzigingen hebben voorgedaan buiten de invloedsfeer van Spelt Natuurcoaching. 
 5. Betalingen door Opdrachtgever bij individuele en groepsactiviteiten zullen altijd vooraf aan de individuele of groepsactiviteit plaatsvinden. Dit geldt ook voor de op de website vermeldde Trajecten. Betalingen door Opdrachtgever voor Adviesopdrachten vindt in twee tranches plaats; de eerste na een tussentijds verslag en de tweede na afronding van de opdracht. 
 6. Betaling dient te geschieden, zonder korting of verrekening, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum, op een door Spelt Natuurcoaching aan te geven wijze. Partijen komen hierbij overeen dat voornoemde betalingstermijn “een voor de voldoening bepaalde termijn” in de zin van artikel 6:83 onder a Burgerlijk Wetboek is en daarmee dus een fataal karakter heeft. 
 7. Betalingen voor activiteiten anders dan natuurcoaching en advies kunnen ook op indicatie van Spelt Natuurcoaching  eventueel op locatie per online betaalverzoek voldaan worden.
 8. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 7 (zegge: zeven dagen) na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Spelt Natuurcoaching worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand gegeven tussen Partijen zullen worden aangemerkt. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en/of prijzen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
 9. Na het verstrijken van 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, over het totaal openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
 10. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht aan Spelt Natuurcoaching alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden. De door Spelt Natuurcoaching van Opdrachtgever te vorderen buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Dit betreft: over de eerste € 2.500,- zijnde een percentage van 15% met een minimum van € 40,-. Over de volgende € 2.500,- een percentage van 10% en over de daarop volgende € 5.000,- een percentage van 5%. 

 

Artikel 8 – Geheimhouding en intellectueel eigendomsrecht 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Onverminderd overige bepalingen van deze Voorwaarden, behoudt Spelt Natuurcoaching de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving als het gaat om opmaak en vervaardiging van rapporten, adviezen, hand-outs, materialen, cursusinhoud en andere door Spelt Natuurcoaching ten behoeve van de door Spelt Natuurcoaching aangeboden diensten vervaardigde materialen. 
 3. De intellectuele eigendomsrechten van de onder 2. genoemde materialen berusten uitsluitend bij Spelt Natuurcoaching of haar licentiegevers. 
 4. Alle onder 2. genoemde materialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar of een ieder ander, zonder daartoe voorafgaande toestemming van Spelt Natuurcoaching  te hebben verkregen, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 
 5. Bij schending van lid 4. is Opdrachtgever of een ieder ander een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,– onverminderd het recht van Spelt Natuurcoaching om aanspraak te blijven houden op volledige schadevergoeding. 
 6. Ook de inhoud van de Website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij Spelt Natuurcoaching of haar licentiegevers. De informatie op de Website mag uitsluitend door Spelt Natuurcoaching zelf worden gebruikt. 
 7. Zaken die toebehoren aan Spelt Natuurcoaching  en voor de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst worden voor die periode uitgeleend en dienen daarna in dezelfde staat per ommegaande aan Spelt Natuurcoaching  te worden teruggegeven, teruggebracht of te worden geretourneerd. 

 

Artikel 9 – onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst c.q. overmacht 

 1. Spelt Natuurcoaching heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen. 
 2. Onder omstandigheden die niet door Spelt Natuurcoaching te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, met andere woorden ‘overmacht’, wordt verstaan, naast Algemene voorwaarden Spelt Natuurcoaching  hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Spelt Natuurcoaching  geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat leveranciers van Spelt Natuurcoaching  niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van hulpmiddelen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

 1. Alle door Spelt Natuurcoaching  geleverde diensten en/of producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste goeddunken, kennis en kunde zijdens Spelt Natuurcoaching aan Opdrachtgever worden verstrekt. 
 2. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Spelt Natuurcoaching nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon, directe of indirecte bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij Opdrachtgever dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens Spelt Natuurcoaching geleverde diensten. 
 3. De aansprakelijkheid van Spelt Natuurcoaching jegens Opdrachtgever dan wel enige derde welke voortvloeit uit een bepaling van dwingend recht inzake aansprakelijkheid is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal tweemaal het door Spelt Natuurcoaching aan Opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag. 
 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Spelt Natuurcoaching. 
 5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Spelt Natuurcoaching, zal Opdrachtgever Spelt Natuurcoaching vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdende met de door Spelt Natuurcoaching geleverde diensten. 

 

Artikel 11 – Overdracht van rechten en verplichtingen 

 1. Het is Spelt Natuurcoaching toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Spelt Natuurcoaching worden overgedragen, dient Spelt Natuurcoaching Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde(n) over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spelt Natuurcoaching. 

 

Artikel 12 – Wijzigingen en aanvullingen 

Spelt Natuurcoaching is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Spelt Natuurcoaching zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter Algemene voorwaarden Spelt Natuurcoaching

 1. Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten met Spelt Natuurcoaching is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Spelt Natuurcoaching statutair is gevestigd.